Veilige Kleedkamer

Het symposium ‘De Veilige Kleedkamer’

Op 8 oktober 2022 organiseerde de Asser Regenboog Alliantie het symposium ‘De Veilige Kleedkamer’ i9n samenwerking met Sport Drenthe.

Aanleiding was de weerstand binnen de sportwereld tegen LHBTI+, waardoor veel mensen afhaakten in de sport of er niet aan begonnen. Wij vonden dat een treurige zaak, die aandacht en aanpak vereiste.

Tijdens het sympsoium traden drie keynote sprekers op:

Tessa Visser, junior onderzoeker van het Mulier Instituut, opende het symposium met cijfers over hoe de LHBTI+ groep er voorstaat in Nederland. Samenvattend: er valt nog veel winst te behalen, voornamelijk bij mannelijke teamsporten. Het argument dat veel verenigingen hebben, “dit thema speelt bij ons niet”, komt niet overeen met de onderzoekscijfers.

Michiel Roessink van de John Blankenstein Foundation deelde ervaringen vanuit zijn jongere jaren over hoe hij onveiligheid heeft ervaren, wat ervoor gezorgd heeft dat hij gestopt is met het beoefenen van (team)sport. Momenteel gebruikt hij zijn ervaringen om sportverenigingen te helpen door het geven van workshops. Hieruit blijkt dat het onderwerp zeker speelt onder sporters, waardoor de workshops veel impact hebben.

Ex-hockeyer en schrijver van het boek “De laatste man”, Pepijn Keppel deelde zijn persoonlijke verhaal over zijn gevecht. Hij voelde dat er geen ruimte was voor zijn gevoelens voor mannen en kwam pas na zijn professionele sportcarrière hier openlijk voor uit. Hij gaf aan dat er nog veel winst te behalen valt op LHBTI+ acceptatie binnen de sport.

 

Het vervolg

Voortvloeiend uit dit symposium heeft Sport Drenthe ‘De Veilige Kleedkamer’ opgepakt en is het project met diezelfde naam begonnen onder sportverenigingen in Drenthe.

“Bewustwording en het gesprek aan gaan is van groot belang, maar waar kan een sportvereniging beginnen?”

Het project “De veilige kleedkamer” moet (sport)verenigingen handvatten bieden. Het plan hierbij is om voor sportverenigingen die aan bepaalde criteria voldoen om iedereen welkom te laten voelen, een vignet te ontwikkelen. Dit vignet zal ook zichtbaar zijn voor de buitenwereld. Hierbij kan je denken aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon, een regenboogvlag, het volgen van workshops, een zichtbaar vignet op de website etc.

In de eerste drie maanden na het symposium gingen 3 verenigingen, t.w. atletiekvereniging AAC’61 Assen, hockey vereniging HVA, Assen en vv Bargeres, Emmen aan de slag met de ontwikkeling van het programma. Ook zal er verder vorm worden gegeven aan de samenwerking tussen verschillende partijen, o.a. SportDrenthe, ARA (Asser Regenboog Alliantie), COC en Alliantie Gelijkspelen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Nationale Sportinnovator prijs

Het Drentse project de Veilige Kleedkamer heeft de Nationale Sportinnovator Prijs gewonnen in het thema ‘Sociaal veilig sportklimaat’. Met de Veilige Kleedkamer streven we ernaar dat iedereen zich welkom voelt binnen sportclubs in Drenthe. Voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor de LHBTIQ+ gemeenschap, geldt dat zij te vaak negatieve ervaringen hebben op gedaan binnen de sport. Pesterijen, sociale uitsluiting, discriminatie, helaas zijn er te veel negatieve ervaringsverhalen die we willen voorkomen in de toekomst.

Welkom voelen

Als wij clubbestuurders vragen of iedereen welkom is binnen hun club, dan wordt deze vraag over het algemeen volmondig met JA beantwoord. Maar welkom zijn en welkom voelen is nog niet hetzelfde. Ondanks vele goede inspanningen is er nog steeds noodzaak om negatieve stereotyperingen te doorbreken en een bredere acceptatie te creëren voor diversiteit in de sport. Nog te vaak komt het voor dat sporters die als ‘anders’ worden gezien, worden uitgescholden, nagekeken, buitengesloten of onderwerp van negatieve grappen zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit het meeste voorkomt bij mannelijke teamsporten.

De kleedkamer (en het veld) zouden een veilige plek moeten zijn, waar iedere sporter het gevoel heeft erbij te horen en plezier kan hebben. Door binnen clubs aan de slag te gaan met bewustwording, trainingen van kader, afspraken binnen teams en zichtbaarheid voor het thema, willen we meer clubs sociaal veilig en inclusief maken.

Volgende stap dankzij deze prijs

De Nationale Sportinnovator Prijs is een aanmoedigingsprijs waarmee een succesvol project een vervolg kan krijgen. De Veilige Kleedkamer heeft in 2022 en 2023 pilots kunnen draaien bij drie verenigingen. Dankzij deze prijs kan dit nu opgeschaald worden naar alle twaalf de Drentse gemeenten. Het plan is om in elke gemeente een stuurgroep Veilige Kleedkamer te installeren met een klankbordgroep met mensen vanuit de deelnemende sportclubs. Provinciaal wordt er overkoepelend samengewerkt, onder meer met een pool van ervaringsdeskundigen die ingezet kunnen worden voor de trajecten binnen de clubs. Ook werken we samen met landelijke organisaties als de Alliantie Gelijkspelen en met veel regionale partners die aandacht hebben voor diversiteit.

Ook wordt de prijs gebruikt om de inhoud van het project verder door te ontwikkelen. We werken aan een tool om te toetsen waar de vereniging staat en waar verbeterpunten zijn, interventies zoals workshops en de inzet van ervaringsdeskundigen, een proces om draagvlak binnen clubs te vergroten, goed zichtbare communicatie, er zo zijn nog veel aspecten om verder door te ontwikkelen.

Ambitie

Onderzoek van NOC*NSF heeft in 2021 laten zien dat 700.000 Nederlanders zich niet welkom voelen in de sport. Hier willen we de komende jaren wat aan doen. Over vier jaar streven wij naar een inclusieve sport in Drenthe, waar iedere inwoner van Drenthe zich welkom voelt. Ook gaan we het project onder de aandacht brengen in andere provincies via het Sportkracht 12 netwerk, waar SportDrenthe onderdeel vanuit maakt. Uiteindelijk moet het gedachtegoed dat iedereen zich welkom zou moeten kunnen voelen in de sport, zich als een olievlek verspreiden over ons land. Helaas gaat het niet vanzelf en is aandacht hiervoor vanuit de sportclub essentieel om het verschil te maken.

 

Meer weten over De veilige kleedkamer? Dat kan door contact op te nemen met Marrijtje Molenhuis, mmolenhuis@sportdrenthe.nl