Regenboogsymposium 2024

VOORAANKONDIGING SYMPOSIUM

Vrijdag 11 oktober 2024 in Theater De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1 in Assen

Zet de datum vast in uw agenda!

De stichting Asser Regenboog Alliantie organiseert het symposium Democratie in dialoog – bestrijding van intimidatie en polirisatie in politiek en openbaarbestuur.

Datum: Vrijdag 11 oktober 2024
Locatie: De Nieuwe Kolk in Assen
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur

Sprekers: Anne Louise Schotel (wetenschapper), Kim van Sparrentak (EU-parlementariér) en Rabin Baldewsingh (Regeringscommissaris en nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme)

In samenwerking met enkele prominente partijen zijn workshops in voorbereiding.

Waarom dit symposium?

In de huidige samenleving worden politieke ambtsdragers en bestuurders steeds vaker geconfronteerd met intimidatie en bedreigingen. Deze negatieve ervaringen hebben niet alleen een directe impact op hun persoonlijke en professionele leven, maar dragen ook bij aan een bredere sfeer van onveiligheid en terughoudendheid binnen het politieke discours.

Deze ontwikkelingen zijn bijzonder zorgwekkend als we kijken naar de voortgang van inclusiebeleid en LHBTI-emancipatie. Inclusiviteit en diversiteit zijn fundamentele pijlers van een gezonde democratie, waarin iedereen, ongeacht hun achtergrond, identiteit of seksuele oriëntatie, zich veilig en geaccepteerd voelt en gelijke kansen heeft.

Daarom is het van cruciaal belang om een veilig en ondersteunend klimaat te creëren voor politieke ambtsdragers en bestuurders. Dit zal hen in staat stellen om zonder vrees of voorbehoud te werken aan beleid dat inclusiviteit bevordert en de rechten van LHBTI-personen beschermt. Door het aanpakken van deze bedreigingen en het bevorderen van een cultuur van respect en veiligheid, kunnen we een meer inclusieve en accepterende samenleving waarborgen, waarin de rechten van alle burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, worden erkend en beschermd.

Voor wie is dit symposium bedoeld?

Deze dag is in eerste instantie belangrijk voor politici en bestuurders op lokaal, provinciaal en landelijk niveau: Raadsleden, Colleges van B&W, Statenleden, Gedeputeerde Staten, Tweede Kamerleden, Kabinetsleden en bestuursadviseurs.

Veder is deze dag zeker ook interessant voor sociale en maatschappelijke instellingen die zich bezighouden met inclusie en discriminatie en samenwerkingsverbanden op het terrein van openaar bestuur.

Aanmelding

Alle informatie, inclusief het complete programma leest u vanaf 1 augustus op deze website. Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging.